ÇOCUKLAR CİNSEL İSTİSMARA RIZA GÖSTERMEZ!

Cinsel istismar suçunda, failin mağdur ile evlenmesi halinde fail hakkındaki cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme 17 Kasım 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülmüş, tartışmalara yol açmıştır. Tartışmaya yol açan madde ve derneğimizin bu konudaki görüşü şöyledir:

“Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, … cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zaman aşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde … cezanın infazına devam olunur. … fail hakkında … cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine…  karar verilir.” 

Ülkemizde çocuk yaşta evlilik büyük bir yaradır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına göre ülkemizde 16 yaşını doldurmadan aile kararı ile evlenmiş, ancak kanunen yasal olmayan bir iş yaptıkları için erkeğin hapse girdiği 3000 aile bulunmaktadır. Bu evliliklerde erkekler, çocuğa cinsel istismar suçundan hüküm giymiştir. Kanunun bu ailelerin mağduriyetini gidermek amacıyla hazırlandığı öne sürülmektedir. Pedagoji Derneği olarak bu kanun maddesine ilişkin bir çok çekincemiz bulunmaktadır:

  • Öncelikle kanunun kapsamı çok geniş tutulmuştur. 16 Kasım’dan bir gün öncesinde tecavüz eyleminde bulunan bir fail, çok rahatlıkla mağdurun da rızası vardı diyerek, onu ya da ailesini zorlayarak evlilik yapıp cezadan kurtulabilecektir.
  • Kanun küçük çocukların cebir, tehdit, hile dışında bir yolla da cinsel ilişkiye girebileceğini varsaymaktadır. Ancak küçük çocukların böyle bir ilişkiye rıza göstermeyeceği bilinen bir gerçektir. En hafif haliyle bir çocuk ancak hile ile bu eyleme sürüklenebilir. Çocuğun cebir, tehdit, hile dışında bir şekilde ilişkiye girdiğini varsaymak büyük bir hatadır.
  • Tasarıda kaç yaşa kadar olan mağdurların kanun kapsamında olduğu net değildir. 12 yaşındaki bir çocuk bu kanundan önce evlendirildi ya da istismar edildi ise bu çocuk evlendirilecek midir?
  • Evlilik bozulduğunda failin tekrar ceza alması öngörülmüştür. Bu durum, failin mağduru evlilikte tutmaya zorlamasına neden olabilecektir. Fail, kronik sorunlu bir evliliği sırf ceza almamak uğruna devam ettirip yeni mağduriyetler oluşturabilecektir.
  • Tasarıda suça azmettiren ve işlenmesine yardımcı olanların da davasının düşmesine karar verilmiştir. Suça azmettiren ve sürükleyenleri affetmek gerçekten gerekli midir?
  • Bu haliyle kanun, ilerde gelecek hükümetler için örnek teşkil edebilecektir. Bir kere çıkmış olması gelecekte tekrardan çıkmasına kapı aralayacaktır. Yeni failler önceki uygulamaları örnek göstererek anayasaya başvuruda bulunabilecektir.

Özetle, Pedagoji Derneği olarak bizler bu tasarıyı çocuk tarafında değil fail tarafında bir düzenleme olarak görüyoruz ve yetersiz buluyoruz. Mağduriyetlerin giderilmesi taraftarıyız. Ancak bunun apar topar ve özensiz ve ucu açık bir metinle yapılmasına karşıyız. Tüm kurum ve kuruluşları söz konusu çocuk ve cinsel istismar olduğunda daha hassas davranmaya davet ediyoruz.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği